Éjszakai fények - Patyik Ágota
Aratás utan - Németh László
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Szüret - Vass József
A haleszi betyár - Vass József
Szabadság - Vass József
Kőkereszt - Németh László
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Hajnali balerina - Szabó Ferenc

Partnerek

 

 

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének

17/ 2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete

az „Üllési Talentum” ösztöndíj megalapításáról,

a felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról

 


 • A 7/2014.(VI.26.)önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalva –

 •  

 

Üllés Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a felsőoktatási intézményekben tanuló üllési fiatalok támogatására az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

 1. Fejezet

Általános rendelkezések

 

 1. § Az önkormányzat a felsőoktatásban tanuló üllési lakcímmel rendelkező fiatalt helyi ösztöndíjban részesíti.

 

 1. Fejezet

Helyi ösztöndíj

 

 1. § Ösztöndíjban részesülhet az a szociálisan rászoruló Üllés Nagyközségben állandó lakcímmel rendelkező tanuló, aki valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be, az első diploma megszerzéséig.

 

A támogatás forrása

 

3. § A képviselő-testület az ösztöndíj fedezetét évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.

 

A támogatásban részesíthetők köre

 

 1. § Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:

 1. első évfolyamos pályázó esetén a hallgatói jogviszony létesítésének igazolása; és a középiskolai bizonyítványa záró évfolyamának az átlag-eredménye a 3,5 átlagot eléri,

 2. magasabb évfolyamokon a pályázat benyújtását megelőző szemesztert legalább 3,5 átlag-eredménnyel fejezte be,

 3. aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott rászorultsági feltételeknek megfelel.

 

 1. A rászorultság vizsgálata az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

 1. az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg,

 2. akinek családjában a lakhatást és megélhetést szolgáló vagyontárgyakon felüli ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga a 2 millió Ft-ot nem haladja meg.

 

 

 1. § Az elbírálásnál előnyt jelent:

 1. első évfolyamos pályázó estén:

a) országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,

b) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása,

(2) magasabb évfolyamokon, aki:

a) szakterületén kimagasló eredményt ért el,

b) kutatómunkában vett részt,

c) tudományos publikációval rendelkezik, vagy

d) más módon kiemelkedő tevékenységében.

(3) A pályázat elbírálásakor előnyt élvez továbbá a pályázó, ha

 1. családjában az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő

 2. eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy egyedülálló

 3. gyermeket nevel

 4. kollégiumi ellátásban nem részesül.

 

 1. § Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki az üllési, vagy más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.

 

A támogatás mértéke

 

 1. § Az ösztöndíj mértéke 6.000 Ft/hó összegig terjedhet.

 

 

Eljárási rendelkezések

 

 1. § (1) Az ösztöndíj pályázatot az önkormányzat minden év augusztus 31. napjáig meghirdeti.

 

(2) A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a hallgató minden év szeptember 30-ig nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, amely az ügyet döntésre előkészíti.

 

(3) A pályázó anyagi és szociális körülményének feltárása során köteles együttműködni, hiányosan benyújtott kérelem esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

 

(4) A pályázathoz minden esetben csatolni kell:

a) önéletrajzot,

b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,

c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és

d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő igazolásokat.

 

(5) Felsőfokú tanulmányait kezdő pályázó esetén a pályázathoz csatolni kell a tizenkettedik év végi bizonyítványának és érettségi bizonyítványának másolatát.

 

(6) Felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.

 

(7) A hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az önkormányzatot.

 

Döntés a pályázatokról

 

 1. § A pályázatról, a támogatás mértékéről a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése után a Képviselőtestület dönt minden év október 31-ig.

 

A támogatás folyósításának rendje

 

 1. § (1) Az ösztöndíj egy tanévre, azaz 10 hónapra szól, folyósítása minden év szeptember 1-jén kezdődik.

 1. A megállapított pénzbeli ellátást az Üllési Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Irodája utalja ki két részletben, úgy, hogy az első félévre eső ösztöndíjat november 15. napjáig, a második félévre eső ösztöndíjat március 15. napjáig, amennyiben a (3) bekezdésben foglaltakat teljesíti.

 2. Az adott tanév II. félévére szóló jogosultságot miden év február 20-ig, iskolalátogatási igazolással vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolással kell igazolni, melynek elmulasztása esetén a támogatás megszüntetésre kerül.

 

 

 1. Fejezet

Záró rendelkezések

 

 

 1. § 2013. évben a Képviselőtestület a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról szóló pályázati felhívását 2013. november 30-ig közzéteszi. Az így közzétett pályázati felhívás beadási határideje december 31. napja. A Képviselőtestület a beérkezett pályázatokat 2014. február 20-ig elbírálja, a 2013/2014-es tanévre az ösztöndíjra jogosultságot visszamenőleg, 2013. szeptember 1. napjától megállapítja. Az így megállapított ösztöndíj kifizetésének határideje 2014. március 15.

 

 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Üllés, 2013. november

 

Nagy Attila Gyula s.k.
polgármester

Dr. Sugár Anita s.k.
jegyző

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

2014. június 26.

 

Dr. Sugár Anita
jegyző

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek