Aratás utan - Németh László
A haleszi betyár - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szüret - Vass József
Kőkereszt - Németh László
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Szabadság - Vass József

Partnerek

 

 

Üllési Polgármesteri Hivatal

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

Az 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról (továbbiakban: Ötv. ) 35 - 38. § - ai, valamint Üllés Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(IV.18)önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ)  alapján a Képviselő-testület polgármesteri hivatalának szervezeti felépítését és működésének rendjét  az alábbiakban állapítja meg:

 

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.

 

A Polgármesteri Hivatal megnevezése, címe

 

(1) A hivatal megnevezése:    Üllési Polgármesteri Hivatal

                                              

A hivatal székhelye:               6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

 

A Hivatal rövidített névhasználata: Polgármesteri Hivatal Üllés.

 

(2) A hivatal jelzőszámai:

a)      Fejezetszám (szektorszám): 1254

b)      Ágazat azonosítószám: 841105

c)      Adószám: 15354099-1-06

d)     KSH területi számjel: 0621412

e)      Statisztikai szám: 15354099-8411-325-06

f)       Számlaszámok: felsorolása az 1. sz. függelékben

 

 

2.

A Polgármesteri Hivatal jogállása

 

(1) A Képviselő-testület az SZMSZ-ében kapott felhatalmazás alapján egységes hivatalt hozott létre (SZMSZ 31. §) Üllési Polgármesteri Hivatal elnevezéssel, (továbbiakban: Hivatal) az önkormányzati, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

 

(2) A Hivatal jogállása: jogi személy, mely az előirányzata feletti rendelkezési jogára tekintettel önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet. A működéséhez szükséges előirányzatokat, a működési fenntartási költségeket az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

(3) A polgármester a jegyző útján irányítja a Polgármesteri Hivatalt.

(4) A Polgármesteri Hivatal ellátja az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(5) A Polgármesteri Hivatal külön megállapodás szerint ellátja a gazdálkodással összefüggő feladatokat az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében. Ezen szervek felsorolását a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 36. §-a tartalmazza.

(6) A Hivatal a Képviselőtestület 4/1990. (X. 15) Kt. számú határozatával határozatlan időre jött létre, alaptevékenységét az egyidejűleg elfogadott – többször módosított - Alapító Okirat tartalmazza. (2. sz. függelék)

 

3.

A Hivatal működésének főbb elvei:

 

(1)            A Hivatal működése során köteles betartani az anyagi és eljárásjogi jogszabályokat, és a képviselő-testület határozatait, biztosítani a kisebbségi jogok érvényesülését.

(2)            Az eljárása során köteles a jogszabályi keretek között az ügyfelek gyors, hatékony és humánus tájékoztatására ügyeik elintézése érdekében, az ügyintézési határidők betartására.

(3)            A Hivatal valamennyi dolgozójának elsőrendű kötelezettsége az ügyfelek kulturált és szakszerű szóbeli, illetve írásbeli tájékoztatása.

(4)            Törekedni kell az önkormányzati és egyéb szervezetek információs, együttműködési kapcsolatrendszerének ápolására, fejlesztésére.

 

II.

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI

 

4.  

A hivatal elősegíti a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző szakmai munkájának eredményességét. Ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat, előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a község lakosságának érdekében.

5.

A hivatal alapvető, főbb feladatai:

 

(1) a képviselő-testület és a bizottságok működésével, valamint a polgármester, alpolgármester, és a jegyző tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása,

(2) a helyi képviselők munkájának segítése,

(3) a társadalmi szervezetekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés,

(4) településüzemeltetés, fenntartás, településfejlesztési feladatok,

(5) részt vesz az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos irányítási feladatok ellátásában,

(6) közreműködik az önkormányzati vagyon működtetésében, hasznosításában,

(7) pénzügyi, tervezési, munkaügyi feladatok,

(8) építési, közlekedési, vízügyi, környezetvédelmi feladatok,

(9) kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági és élelmezési feladatok,                       

(10) egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok,

(11) oktatási, közművelődési és sportfeladatok,

(12) népesség-nyilvántartási és anyakönyvi feladatok,

(13) polgárvédelmi feladatok,

(14) adóügyi igazgatási feladatok,

(15) egyéb, jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok.

 

6.

A hivatal képviselő-testület tevékenységével összefüggő főbb feladatai:

 

(1) szakmailag előkészíti a testületi előterjesztés-tervezeteket, önkormányzati rendelet- tervezeteket, határozati javaslatokat,

(2) végrehajtja a képviselő-testület döntéseit (rendeletek, határozatok)

(3) ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.

 

7.

A hivatal képviselő-testületi bizottságok tevékenységével összefüggő főbb feladatai:

 

(1) szakmailag előkészíti bizottsági megtárgyalásra az előterjesztés tervezeteket;

(2) előkészíti bizottsági döntésre az átruházott hatáskörbe tartozó önkormányzati hatósági ügyeket;

(3) bizottsági igény esetén tájékoztatást nyújt, szakmai véleményt nyilvánít;

(4) biztosítja a bizottságok működéséhez a személyi és technikai feltételeket.

 

8.

A hivatal, a képviselői munka érdekében:

 

 

(1) elősegíti az önkormányzati képviselő jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését,

(2) a dolgozók kötelesek a képviselőt a teljes munkaidőben fogadni és számára a szükséges felvilágosítást megadni,

(3) köteles a képviselői interpellációt kivizsgálni és azokra választ adni,

(4) a képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést biztosítani, közérdekű bejelentésére 15 napon belül érdemben választ adni.

 

9.

A hivatal, a polgármester munkájával kapcsolatban:

 

(1) közreműködik a polgármester államigazgatási feladat-és hatásköreinek ellátásában,

(2) közreműködik a honvédelmi, valamint a katasztrófa-igazgatási ügyekben,

(3) döntéseiket előkészíti, szervezi azok végrehajtását,

(4) kiszolgálja az ügyfeleket,

(5) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat.

 

10.

A hivatal, a jegyző munkájával kapcsolatban:

           

(1) közreműködik az önkormányzat működésével összefüggő feladatok ellátásában,

(2) közreműködik a jegyző államigazgatási és hatósági jogkörének ellátásában.

 

 

11.

A hivatal köztisztviselőinek általános feladatai:

 

(1) A hivatal valamennyi köztisztviselőjének alapvető feladata, és kötelezettsége a kulturált ügyfélfogadás, az ügyfelek államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeinek törvényes, gyors elintézése, szakszerű tájékoztatás nyújtása.

(2) A köztisztviselő feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak és képviselő-testület döntésének megfelelően szakszerűen köteles ellátni. A köztisztviselőnek kinevezésekor esküt kell tennie. Az eskü szövege:

„Én  ……………………………………………………, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom. Az állam- és szolgálati titkok megőrzöm. Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem (és az üllési önkormányzat) érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon kívül példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi és anyagi javainak gyarapodását előmozdítsam.”(Az eskütevő meggyőződése szerint:„Isten engem úgy segéljen!”)

(3) A köztisztviselő feladata az államigazgatási ügyek érdemi döntésre való előkészítése.

(4) A köztisztviselő szakértelemmel foglalkozik a rábízott területtel összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős saját tevékenységéért és a munkaterületén a törvényesség betartásáért. Munkaköri leírásában a részére megállapított, illetve a vezetője által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével végzi.

(5) A köztisztviselő esküjének megfelelően köteles az Alkotmányt és a jogszabályokat megtartani, az állami és a szolgálati titkot megőrizni.

 

12.

A hivatalnak az ügyintézés során törekednie kell:

 

(1) az anyagi és eljárásjogi szabályok maradéktalan érvényre juttatására,

(2) a hatékony és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők betartására,

(3) az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken belüli egyszerűsítésére,

(4) az ügyfelek részére a szükséges felvilágosítást szóban és írásban a tőle elvárható legmagasabb szinten megadni.

 

III.

 

A Polgármesteri Hivatal irányítása és vezetése

 

Értekezletek

(1) A polgármester a jegyzővel együtt rendszeresen vezetői megbeszéléseket tart az időszerű, önkormányzati működéshez kapcsolódó feladatok meghatározására, valamint a döntések végrehajtásának számonkérése céljából.

 

(2) A polgármester szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal munkaértekezletet tart a Hivatal dolgozói részére, melyen a jegyzővel közösen értékeli a Hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkező időszak feladatait.

 

(3) A jegyző szükség szerint, de havonta - a Hivatal teljes személyi állományára kiterjedően - munkaértekezletet tart. Az értekezleteken lehetőséget kell adni arra, hogy a dolgozók a véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, a kérdéseiket feltegyék, és azokra válaszokat kapjanak

 

 

IV.

 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése,

belső tagozódása

 

13.

Szervezeti felépítés

 

(1) A Képviselő-testület döntésének megfelelően a szakmailag egységes Hivatal a célszerű munkamegosztás érdekében a következő belső szervezeti egységekre tagozódik: a Hivatal belső szervezeti egységei az Irodák melyek jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

 

(2) A Hivatal belső szervezeti egységei és elnevezésük

 

a)      Polgármester

b)      Jegyző

c)      Titkárság

d)     Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda

e)      Pályázatírási Iroda

f)       Műszaki Iroda

g)      Szociális és Anyakönyvi Iroda

h)      Adóiroda

i)        Ügyfélszolgálat

 

V.

Az Irodák főbb feladatai

 

14.

Titkárság

 

Létszáma: 1 fő ügyintéző

 

(1)  Önkormányzati feladatok

-          a képviselő-testület üléseinek előkészítése, az előterjesztők részére jogi felvilágosítás, ügykörébe tartozó jogszabály-ismertetők készítése,

-          testületi határozatok, rendeletek nyilvántartása,

-          képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,

-          képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól tájékoztató összeállítása,

-          képviselő-testület bizottságai munkájának segítése a bizottságok ügyrendjéről szóló rendelet szerint,

-          önkormányzati rendelet kihirdetésével kapcsolatos feladatok,

-          települési képviselők részére munkájukhoz szükséges technikai feltételek biztosítása,

 

(2)  Személyzeti feladatok

-          munkáltatói jogkörből eredő döntések előkészítése, végrehajtása;

-          hivatali dolgozók továbbképzésének szervezése.

 

 

(3) Általános  jogi feladatok

-          közreműködés a rendelet - tervezetek előkészítésében,

-          választási feladatok,

-          önkormányzati megállapodások, szerződések, szabályzatok koordinálása, nyilvántartása;

 

(4) Egyéb feladatok ellátása

-          a Hivatal működésének tárgyi és technikai feltételeinek biztosítása

-          ellátja az iratok iktatásával, azok irattározásával, selejtezésével és levéltárba helyezésével kapcsolatos, valamint az ügyintézéssel és ügyiratforgalommal összefüggésben jelentkező statisztikai adatszolgáltatás feladatait

-          Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatok ellátása.

 

15.

Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda

 

Létszáma: 3 fő ügyintéző

Az iroda kiemelt feladata:

-          elkészíti az önkormányzat, a hivatal, továbbá az önkormányzat intézményeinek költségvetési koncepcióját, továbbá a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókat,

-          a költségvetési előirányzatokat egyezteti az intézményekkel

-          kapcsolatot tart az önkormányzat belső ellenőrével,

-          érdekeltségi bevételek beszedése, nyilvántartása,

-          közműbefizetések nyilvántartása,

-          ellenőrzés, és abban való közreműködés

-          ellátja a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatait,

-          az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról,

-          elkészíti az önkormányzat zárszámadását,

-          előkészíti a hitelfelvételt, banki szolgáltatások igénybevételét,

-          elkészíti az államháztartás igényeinek megfelelően, a havi, féléves, háromnegyed éves adatszolgáltatásokat,

-          az önkormányzat intézményeinél pénzügyi, gazdasági ellenőrzést végez az érintett társirodákkal együtt,

-          biztosítja a Pénzügyi Bizottság adminisztrációját, döntések előkészítését és végrehajtását,

-          elkészíti a vagyonmérleget és azt a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti az érintett egységek közreműködésével,

-          ellátja az államháztartási törvényből eredő egyéb feladatokat,

-          segíti a képviselő-testület bizottságainak munkáját, a bizottságok ügyrendjéről szóló rendelet szerint

-          nyilvántartja az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen vagyonkörét,

-          nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont, ingó, ingatlan, továbbá forgalomképes, korlátozottan forgalomképtelen, forgalomképtelen felosztás szerint,

-          javaslatot tesz a képviselő-testület és bizottságai elé az önkormányzati vagyon hasznosításával, működtetésével kapcsolatosan,

-          Áfa bevallás, rehabilitációs hozzájárulás bevallásának elkészítése

-          Gazdaságstatisztikai jelentések elkészítése

-          IMI rendszer (új alkalmazás, megszüntetés, helyi kifizetés, módosítás, egyéb munkaügyi feladatok) kezelése,

-          személyi adatok, nyilvántartások kezelése

-          Közhasznú közcélú foglalkoztatás nyilvántartása

-          Közhasznú foglalkoztatás visszaigénylése

-          LEKI, CÉDE, TEKI pályázatok nyilvántartása és pályázatok elszámolása, jelentés küldés

-          Segélyek kifizetése

-          Helyi kifizetések számfejtése bérkönyvelés

-          Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcsökkenés elszámolás, leltározás

-          Számlák átutalása, rögzítése (banki műveletek)

-          Ápolási díj számfejtése, utalása

-          Pénztár

-          Számlák kiállítása

-          Lakáskölcsönök nyilvántartása

-          ATEV-nek az állati hullák lejelentése jegyzőkönyv felvétele

-          bölcsődei, óvodai, alapfokú és középfokú oktatási, közművelődési, egészségügyi és szociálpolitikai feladatokat ellátó intézmények működésének koordinálása

 

16.

Pályázatírási Iroda

 

Létszáma: 1 fő ügyintéző

 Pályázatírási tevékenységgel kapcsolatos feladatok:

-          figyelemmel kísérje az önkormányzat és az önkormányzati intézmények, a lakosság, a civil szervezetek, továbbá a vállalkozások részére kiírt pályázati lehetőségeket;

-          előkészítse az önkormányzat által benyújtandó pályázatokat;

-          szakértői segítséget nyújtson az önkormányzat intézményei, a lakosság, a civil szervezetek és a vállalkozások által benyújtandó pályázatokhoz;

-          kapcsolatot tartson fenn, és működjön együtt a kistérségi központtal, valamint az önkormányzat társulásaival;

-          Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárása és előkészítése, pályázatkészítés, eredményes pályázati projektek teljes körű menedzselése, hazai és nemzetközi támogatási források igénylése, nyilvántartása

-          pályázati projektek elszámolása a támogató felé

 

17.

Műszaki Iroda

 

Létszáma: 1 fő ügyintéző

(1) Településüzemelés-üzemeltetési feladatok:

-          Helyi vízgazdálkodás,

-          Tevékenységi köréhez tartozó pályázatok előkészítése,

-          Beruházások előkészítése, együttműködve a Pénzügyi Irodával,

-          Közműnyilvántartás vezetése,

-          Kommunális igazgatás,

-          Közterület ellenőrzés,

-          Közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,

-          Környezetvédelmi és település-üzemeltetési igazgatás,

-          Közlekedési-hírközlési- és vízügyi igazgatás,

-          Helyi vízgazdálkodás körébe tartozó feladatok,

-          Költségvetési beszámolókhoz adatokat szolgáltat,

-          Kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságokkal,

-          Ellátja az állattartásból, ebek nyilvántartásából eredő feladatokat, vezeti a szükséges és előírt nyilvántartásokat,

-          Segíti a Képviselő-testület bizottságainak munkáját

 

(2) Településfejlesztési és beruházási feladatok

-          Beruházások előkészítése és megvalósítása során szakmai segítségnyújtás

-          Ellátja és teljes körűen bonyolítja az egyes önkormányzati fejlesztési projekteket, (kivéve közbeszerzési bonyolítás és műszaki ellenőrzés)

-          Ellátja az Önkormányzat fejlesztéseivel, rekonstrukcióival, felújításokkal kapcsolatos feladatokat,

-          pályázatokat készít és nyújt be a tervezett fejlesztésekhez,

-          közreműködik a nagyközség fejlesztési terveinek kidolgozásában,

-          végzi az Önkormányzat forgalomképes vagyonának legcélszerűbb hasznosítását,

-          befektetési és vállalkozási tevékenységet összefogja, koordinálja,

-          előzetes célszerűségi vizsgálatot végez,

-          előkészíti a testületi előterjesztéseket

-          előkészítő tárgyalásokat szervez, azokon részt vesz,

 

(3)  Építésügyi hatósági feladatok

Üllés közigazgatási területén a nem kiemelt építéshatósági feladat ellátása:

-          Ellátja a műszaki nyilvántartás, tervtár rendezését és folyamatos vezetését, a kötelező statisztikai adatközlést,

-          Véleményt nyilvánít az önkormányzat által megvalósítani kívánt beruházásokkal kapcsolatban,

-          Szakhatóságként jár el a vízügy területén létesítési engedélyek kiadásában,

-          Lakossági bejelentések, panaszok ügyintézése, helyszínelése,

-          Reklámtáblák építéshatósági ellenőrzése,

-          Körzeti Földhivatallal való kapcsolattartás, TERKA program kezelése és nyilvántartás vezetése

-          Rendezési tervvel kapcsolatos építéshatósági észrevételezés, véleményezés,

-          Közterület használati engedélyek kiadása, ellenőrzése

-          Burkolat bontási engedélyek (Ellenőrzések- eredeti állapot helyreállítása)

-          Nyomvonalas beruházásoknál ellátja a szakhatósági nyilatkozat (jegyzői) és tulajdonosi feladatokat

 

(4) Településrendezési tervvel kapcsolatos feladatok:

-          a tervezés időszakában egyeztetéseken való részvétel, szakmai vélemény nyilvánítása,

-          jóváhagyás során testületi előterjesztés készítése,

-          végrehajtásának ellenőrzése

-          Az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos szakmai elvárások megfogalmazása,

-          a helyi rendeletből adódó feladatok ellátása

 

 

(5) Egyéb feladatok:

-          honvédelmi igazgatás, polgárvédelmi feladatok

-          tevékenységi körébe tartozó pályázatok előkészítése, (benyújtása)

-          A helyi tűzvédelemről való gondoskodásból adódó feladatok ellátása.

-          Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése és azok végrehajtása

-          Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok

-          községi sportegyesületek tevékenységének koordinálása

-          ellátja az idegenforgalmi szervezői és információs feladatokat;

-          a nagyközség idegenforgalmi tevékenységének koordinálása;

-          a nagyközség idegenforgalmi, turisztikai értékeinek és adottságainak feltárása, bemutatása, hasznosítására javaslat megfogalmazása;

-          részvétel a nagyközség egységes idegenforgalmi lehetőségek propagálásában, információnyújtás;

-          a települési szintű kulturális és sport rendezvények lebonyolításában való közreműködés, koordinálás

 

(6) Környezetvédelmi feladatok:

-          A helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás, továbbá a védettség feloldására irányuló munkálatok előkészítése.

-          A rendkívüli levegőtisztaság védelmi intézkedési terv tervezetének előkészítése.

-          A Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban készített települési környezetvédelmi program tervezet elkészítése, az abban foglalt feladatok végrehajtása.

-          Az Önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotának értékelésére vonatkozó elemzések elkészítése

-          Közreműködés a településrendezési- és fejlesztési tervek környezetvédelmi munkarészeinek készítésében, e tekintetben a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének figyelemmel kísérése.

-          A környezet állapotának és annak az emberi egészségre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése, a környezetvédelmi szemlélet formálását célzó kezdeményezések segítése.

-          Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok koordinálása, ügyintézése

 

18.

Szociális és Anyakönyvi Iroda

 

Létszáma: 2 fő ügyintéző

(1) Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok:

-          Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra való előkészítése.

-          Átmeneti (időszaki, rendkívüli) segélyek és természetben nyújtott ellátások döntésre való előkészítése.

-          Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése.

-          Szociális ellátások elbírálásához szükséges, valamint hatósági megkeresésekre történő környezettanulmány elkészítése.

-          Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.

-          rászorultsági, méltányossági alapú közgyógyellátási igazolványok kiadása, érvényesítése, azok évenkénti felülvizsgálatának döntésre való előkészítése.

-          Hadigondozotti ellátások iránti kérelmek döntésre való előkészítése.

-          Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása.

-          Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátások visszatérítésének elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása.

 

(2) Szociális információs és egyébfeladatok:

-          Támogatás iránti kérelmekre szolgáló nyomtatványok kiadása, átvétele, ellenőrzése, szociális programmal való egyeztetés, adatrögzítés.

-          Temetési segély iránti kérelmek döntésre való előkészítése.

-          Köztemetés elrendeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása.

-          Önkormányzati tulajdonú lakások szociális lakbértámogatásához igazolás kiadása.

-          Szociális Bizottság üléseivel kapcsolatos teendők ellátása.

(3) Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok:

-          Aktív korúak ellátásairánti kérelmek és azok felülvizsgálatának döntésre való előkészítése, nyilvántartás vezetése.

-          A foglalkoztatás szervezése és lebonyolítása érdekében kapcsolattartás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.

-          Rendszeres kapcsolattartás a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal és annak mórahalmi kirendeltségével.

-          A közcélú foglalkoztatás megszervezése, ellenőrzése.

(4) Egyéb feladatok:

-          hagyatéki ügyintézés

-          talált tárgyakkal kapcsolatos eljárások

-          tevékenységi körébe tartozó pályázatok előkészítése, (benyújtása)

-          költségvetési beszámolóhoz adatokat szolgáltat

-          közmunka foglalkoztatás szervezése, ellenőrzése, közhasznú és közmunka pályázatok benyújtása és lebonyolítása

-          temető fenntartásával kapcsolatos feladatok,

 

(5) Anyakönyvvezetői feladatok:

-          Kiemelt feladata az, hogy ellássa az állampolgársággal, az anyakönyvezéssel, és a népesség-nyilvántartással kapcsolatos igazgatási feladatokat

-          Születési, házassági és halotti anyakönyvezés.

-          Házasságkötés lebonyolítása.

-          Holtnak nyilvánítás és a halál tényének bírói megállapításával kapcsolatos teendők.

-          Honosítással, állampolgársággal összefüggő ügyek ellátása.

-          Névviseléssel, névváltozással kapcsolatos ügyek.

-          Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatos ügyek intézése.

-          Anyakönyvi okiratok kiállítása.

-          Állampolgársági eskütétel előkészítése, lebonyolítása.

-          Családi események szervezése megrendelés alapján.

 

19.

Adóiroda

 

Létszáma: 1 fő ügyintéző

(1)   Adóügyi feladatok:

-          A gépjármű adóztatáshoz kapcsolódó adatállományok kezelése, feldolgozása, informatikai alkalmazása;

-          Adóbevallások ügyintézése;

-          A bevallott vagy bejelentett adatváltozások adóügyi kezelése;

-          Adófizetési kötelezettség megállapítása, közlése, jogerősítése;

-          A társszervektől kapott adatállományok feldolgozása, az adóhatósági adatbázissal való összevetése;

-          Ellenőrzési eljárás lefolytatása, jegyzőkönyvek elkészítése, a feladatkörébe utalt adófajták tekintetében;

-          A jegyző hatáskörébe utalt forgalmi értékelési adó- és értékbizonyítvány kiadási feladat ellátása;

-          Adókötelezettség megszüntetése, törlési határozatok kiadása;

-          Telek- és gépjárműadó fizetési kötelezettséghez kapcsolódó méltányossági-, fizetési kedvezményt megállapító határozatok elkészítése, környezettanulmány felvétele;

-          Meghatározott adózói körben törzsadatok karbantartása;

-          A lakosság és gazdálkodó szervezetek tájékoztatása adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében.

 

(2)   Vállalkozókkal kapcsolatos feladatköre:

-          A vállalkozók helyi iparűzési, kommunális adóival kapcsolatos feladatok ellátása

-          Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadóval kapcsolatos feladatok ellátása

-          Idegenforgalmi adóval kapcsolatos feladatok ellátása

-          Adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló adóigazgatási eljárások lefolytatása a csoport feladatkörébe utalt adófajták tekintetében;

-          A méltányossági, fizetési kedvezményt megállapító határozatok elkészítése;

-          Az adózói törzsadatok karbantartása;

 

(3)   Könyvelési feladatköre:

-          Az adónemek feldolgozását végző csoportok által hozott határozatok számviteli – könyvelési feldolgozása;

-          A számlakivonatok folyamatos, naprakész könyvelésének biztosítása, befizetések számfejtése;

-          Az éves kivetési összesítők (lajstromok), önadózók bevallási lajstromainak és az időszakok utáni zárási összesítők elkészítése;

-          Pénzintézeti számlakivonatok, utalványok ellenőrzése, átfutó tételek rendezése;

-          Pénzügyi zárásokat követően a főkönyvi könyvelés felé való adatszolgáltatás;

-          Az adónem számlákról a költségvetési elszámolási számla javára történő utalások bonyolítása; az idegen bevételi számláról más szerv részére történő kiutalások lebonyolítása;

-          Egyéb bevételek elszámolási számla kezelése;

-          Az adók módjára kimutatott köztartozások előírásával, behajtásával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása a tényleges végrehajtási cselekmények kivételével;

-          Túlfizetések rendezése, visszautalása tárgyú határozatok elkészítése;

-          Behajthatatlanság miatt törölt tételek rendszeres felülvizsgálata, nyilvántartás vezetése;

-          Adóigazolások, vagyoni igazolások kiadása, környezettanulmányok készítése;

-          A lakosság évenkénti tájékoztatása a beszedett adók összegéről a költségvetési beszámoló részeként.

 

 

(4)    Behajtási feladatköre:

-          Adótartozások és adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása

-          Behajtási intézkedések megtétele (felhívás, idézés, számlaegyeztetés, vállalkozói engedély visszavonására javaslat, adatszerzés, társhatóságok megkeresése stb);

-          Letiltások, azonnali beszedési megbízások (inkasszók) kiadása;

-          Ingóvégrehajtás elrendelése, foganatosítása az adóhátralékos tételek és a behajtásra kimutatott köztartozások esetében;

-          Ingatlan-végrehajtás a jogszabály szerinti feltételek esetén;

-          Jogszabályi feltételek fennállása esetén behajthatatlanság miatti törlések elrendelése;

-          Elévülésnek kitett tételek figyelemmel kísérése, elévült tételek törlése;

 

20.

Ügyfélszolgálat

 

Létszáma: 1 fő ügyintéző

 Ügyfélszolgálati feladatok:

-          információs, tájékoztató, és ügyfélszolgálati feladatok;

-          leírói-, gépelési feladatok

-          sokszorosítási feladatok

-          a helyben történő kézbesítéssel kapcsolatos feladatok;

 

VI.

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

 

21.

A képviselet ellátásával összefüggő feladatok

 

A Hivatalt a jegyző képviseli. A jegyző tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a jegyző által erre felhatalmazott köztisztviselő jár el.  A felhatalmazást a munkaköri leírás tartalmazza.

22.

 A Hivatal belső és külső kapcsolattartásának rendje

 

(1)   A belső kapcsolattartás:

A Hivatal feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek (irodák) egymással szoros munkakapcsolatot kötelesek fenntartani.

Az együttműködésen alapuló munkakapcsolatban a szervezeti egységeknek (irodáknak) minden olyan intézkedésnél, amely egy másik szervezeti egység (iroda) működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.

(2)   A külső kapcsolattartás:

Az ügyfelekkel való megfelelő kapcsolat kialakítása és fenntartása a Hivatal minden dolgozójának munkaköri kötelezettsége.

Jó munkakapcsolat kialakítására és fenntartására kell törekedni azokkal a szervekkel, szervezetekkel és intézményekkel, amelyek feladataik ellátása során kistérségi, regionális vagy országos szinten kapcsolatban állnak, vagy racionális együttműködéssel, a kölcsönös előnyök érvényre juttatásával, kapcsolatban állhatnak a Hivatallal. 

A Hivatal szakmai kapcsolatainak kialakítása és ápolása elsősorban a jegyző feladata.

 

23.

Ügyiratkezelés

 

Az ügyiratkezelés részletes szabályait a Hivatal Iratkezelési Szabályzata tartalmazza.

 

24.

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés

 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, és érvényesítés szabályait a Pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri szabályzata tartalmazza.

 

25.

Bankszámlák feletti rendelkezés

 

(1) A Hivatal pénzintézetnél vezetett számlája feletti rendelkezésre a jegyző által erre kijelölt köztisztviselők jogosultak.

 

(2) Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a Pénzügyi- és Gazdasági Iroda páncélszekrényében kell őrizni.

 

26.

Bélyegzőhasználat- és nyilvántartás

 

(1) A „ÜLLÉS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE” feliratú, középen a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző használatára Üllés Község Polgármestere jogosult.

(2) A „ÜLLÉS KÖZSÉG JEGYZŐJE” feliratú, középen a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző használatára Üllés Község Jegyzője jogosult.

(3) A Polgármesteri Hivatal hivatalos körbélyegzője: „ÜLLÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL” felirattal és középen a Magyar Köztársaság címerével van ellátva. A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokon lehet használni.

(4) A bélyegzőkről és annak használóiról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia:

a)      sorszám;

b)      a bélyegző lenyomata;

c)      a bélyegző kiadásának napja;

d)     a bélyegzőt használó dolgozó neve és az átvételt igazoló aláírása,

e)      selejtezés ideje.

(5) Az avult bélyegzőket a levéltárakra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni, nyilvántartani és megsemmisíteni.

(6) A bélyegző-nyilvántartás vezetéséről, a bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról és ellenőrzéséről, valamint a bélyegzők beszerzéséről és cseréjéről a jegyző gondoskodik.

(7) A bélyegzőt használatra átvevők felelősek a bélyegző jogszerű használatáért, továbbá a bélyegző biztonságos, az illetéktelen használat lehetőségét kizáró módon történő elhelyezéséért.

 

27.

Ügyfélfogadás

 

(1) A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási Rendje:

 

Hétfő                        8-12 óráig

Kedd                        az ügyfélfogadás          SZÜNETEL

Szerda                      8-12 óráig        és         12.30-16.30 óráig

Csütörtök                 8-12 óráig        és         12.30-16 óráig

Péntek                      8-12 óráig

 

 

(2)              A Jegyző a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjével megegyezően fogadóórát tart. 

(3)              A Polgármester fogadóórája:

                            Hétfő                 9-12 óráig

 

(4)              A felvilágosításra, intézkedésre jogosult ügyintéző köteles az ügyfélfogadási időben az irodához tartozó kérdésekben rendelkezésre állni.

 

(5)              A jegyző köteles gondoskodni arról is, hogy az ügyfélfogadás folyamatos és zavartalan legyen.

 

(6)              Amennyiben a Hivatal intézkedésének késedelme elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, az ügyfeleket munkaidőben, a szabályozott ügyfélfogadási időn kívül is fogadni kell.

 

(7)              A házasságkötések lehetőségének biztosításáról szombati napokon is gondoskodni kell.

28.

A szabadság igénybevételének rendje

 

A szabadság-nyilvántartás napra kész vezetése a jegyző feladata.

 

29.  

A helyettesítés rendje

 

(1) A Hivatalban folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.

 

(2) A Hivatalon belüli helyettesítés rendjét a jegyző határozza meg, és a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza.

 

(3) A jegyzőt távollétében a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda kijelölt köztisztviselője helyettesíti. A helyettesítés rendjét a dolgozó munkaköri leírása tartalmazza.

 

 

VII.

 

A Polgármesteri Hivatal

munkarendje

 

30.

 

(1) A Hivatal munkarendje 40 órás munkahét, az alábbiak szerint:

 

Hétfő, kedd, csütörtök           7.30 órától                         16.00 óráig tart

Szerda                                     7.30 órától                         16.30 óráig tart

Péntek                                     7.30 órától                         13.00 óráig tart

 

(2) A munkaidő megszakításával hétfőtől-csütörtökig napi 30 perc munkaközi szünet illeti meg a köztisztviselőt.

 

(3) A Hivatal dolgozói a munkáltatói jogkör gyakorlójának utasítására kötelesek munkaidőn túl is ellátni a rájuk bízott feladatot, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.)  – rendelkezései szerint.

 

(4) A köztisztviselők ügyeletet és készenlétet kötelesek ellátni a munkáltatói jogkör gyakorlójának elrendelésére a Kttv. vonatkozó szabályai szerint.

 

31. 

 

(1) A köztisztviselők az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (2)- (3) bekezdése alapján az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából a törvényben meghatározott eljárási szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.

 

(2) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a Hivatal Képviselőtestület 76/2008.(VIII.26.)Kt.sz. határozatával elfogadott „A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokról a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról” szóló Üllés Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szabályzata tartalmazza.

 

 

X.

EGYÉB SZABÁLYOK

 

33.

A Hivatal helyiségeinek, berendezési és felszerelési tárgyainak használati, hasznosítási rendje

 

(1) Az Hivatal valamennyi dolgozója – a rá irányadó szabályok szerint – felelősséggel tartozik a Hivatal berendezési, felszerelési tárgyainak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. állagának megóvásáért.

 

(2) A Hivatal minden dolgozójának kötelessége, hogy ismerje és betartsa mindazokat a szabályokat, amelyek a munkavégzés során az egészség és a testi épség megőrzéséhez szükségesek. Baleset, vagy baleset bekövetkezésének veszélye esetén a Hivatal minden dolgozójának kötelessége megtenni a tőle elvárható kárenyhítési és kárelhárítási intézkedéseket

34.

Hivatali és saját gépkocsi használata

 

(1) A Hivatal gépkocsijának használatát a polgármester és a jegyző engedélyezheti.

(2) Saját gépkocsit hivatali célú használatra csak a polgármester vagy a jegyző előzetes engedélyével, és a velük egyeztetett módon lehet igénybe venni.

(3) A gépjárműhasználat rendjét a Gépjárműhasználati Szabályzat tartalmazza.

(4) A saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatának elszámolásakor a mindenkor Gépjármű Szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni.

 

XI.

 

Záró rendelkezések

 

A  szabályzat 2013. április 18. napjától hatályos.

 

Üllés, 2013. április 17.

 

 

 

                Nagy Attila Gyula                                                                                          dr. Sugár Anita

                    polgármester                                                                                                      jegyző

 

 

 


1. sz. függelék

A költségvetési szerv által pénzintézetnél megnyitott költségvetési bankszámláról

 

Költségvetési elszámolási számla                                    11735005-15354099-00000000

Állami hozzájárulási számla                                            11735005-15354099-05120000

Gépjárműadó beszedési számla                                       11735005-15354099-08970000

Egyéb bevételek beszedési számla                                  11735005-15354099-08800000

Letéti számla                                                                    11735005-15354099-06530000

Lakossági közmű beruházási számla                               11735005-15354099-00930000

Víziközmű-lebonyolítási számla                                     11735005-15354099-08110000

Iparűzési adó beszedési számla                                       11735005-15354099-03540000

Üllés Önkormányzat Széchenyi Terv- bérlakásépítés     11735005-15354099-02200000

Föld bérbeadásából sz.jöv.adó számla                             11735005-15354099-08660000

Vállalkozók kommunális adó számla                              11735005-15354099-02990000 

Bírsági számla                                                                 11735005-15354099-03610000

Késedelmi pótlék számla                                                 11735005-15354099-03780000

Magánszemélyek kommunális adója számla                   11735005-15354099-02820000

Tartózkodási idő után idegenforgalmi adó                      11735005-15354099-03090000

Üllés Község idegen bevételek elszám.számla               11735005-15354099-04400000

ESZA Tanyafelelős program elszámolási számla           11735005-15354099-10020009

Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla           11735005-15354099-03470000

Üllés Község Képviselőtestület Polgármesteri               11735005-15354099-10030008

Hivatala ROP-3.2.2-2005-01-003/34/

Üllés Község Önkormányzata                                       11735005-15354099-10040007

HEFOP-4.2.1-P-2004-10-0055/0.4/

Kossuth dűlő Úth.beruh. Lebony.számla                      11735005-15354099-10010000

Info Közp. Beruh. Tám. Lebony. számla.                     11735005-15354099-04020000

Üllés Polg. Hiv. Vegyes Elkülön szálma                      11735005-15354099-02130000

Háziorvos Ellátási számla                                             11735005-15354099-09070000

HEFOP 3.1.3-05/1-2005-10-0050/1.0 Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra.

Kedvezményezett: Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alszámla

                                                                                       11735005-15354099-10070004

HEFOP 2.2.1-P-2004-10-0055/4                                   11735005-15354099-10050006

Üllés P.H.ÁMK-HEFOP Támogatás ELKS                  11735005-15354099-10060005

Üllés Önkormányzat telekadó beszedési számla           11735005-15354099-02510000

Üllés Polgármesteri Hivatal HEFOP 2.2  FACE TO      11735005-15354099-10080003

FACE

Üllés Önkormányzat DAOP – 4.1.3/B.2008-0013        11735005-15354099-10090002

Üllés Polgármesteri Hivatal HEFOP – 3.1.3/B-09/3-    11735005-15354099-10100008

2009-05-0011/1.0

TÁMOP – 3.1.4-08/2-2009-0060                                     11735005-15354099-10100022

(Kompetencia alapú oktatás)

11751353-42585882                                                         IPA CB TRAD.HU-SRB/0901

11735005-15765884-10010000                                     Déryné TÁMOP-3.2.3/A-11

11735005-15765884                                                         Déryné Kulturális Központ pénzforgalmi bankszámla

11735005-15765884-10020009                                     Déryné Kulturális Központ TIOP-1.2.3-11/

11735005-16687024                                                         Üllés Önkormányzati Konyha pénzforgalmi bankszámla

11735005-15807779                                                         Csibabiga Óvoda és Bölcsőde pénzforgalmi bankszámla

11735005-15764948                                                         Üllés és Forráskút Községek Közös Közoktatási

                                                                                                Intézménye pénzforgalmi bankszámla

11735005-15726566                                                         Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi bankszámla

11735005-15354099-10300002                                     Start közfoglalkoztatás


2. sz. függelék

 

 

Alapító okirat

 

Üllés Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

  1. Költségvetési szerv megnevezése:    Üllési Polgármesteri Hivatal

1.1.Székhelye:                                   6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

 

  1. Irányító szervének neve, székhelye: Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

 

  1. Gazdálkodási besorolása:       Önállóan működő és  gazdálkodó költségvetési szerv

 

  1. Illetékessége:                          Üllés nagyközség teljes közigazgatási területe

 

 

  1. Közfeladata:  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., törvény ( a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 

  1. Alaptevékenysége:    A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben  és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat

Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról

 

  1. Államháztartási szakágazati besorolása:   841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

  1. Az alaptevékenységek szakfeladat rend szerinti besorolása:           

                                       841114        Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

                                                           tevékenységek

                                       841115        Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó

                                                           Tevékenységek

                                       841116        Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

                                       841117        Európai parlamenti képviselő választáshoz

                                                           kapcsolódó tevékenységek

                                       841118        Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó

                                                           tevékenységek

                                       841126        Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

                                       841173        Statisztikai tevékenység

 

 

  1. Vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv .82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

A település polgármestere- pályázat alapján határozatlan időre- nevezi ki a jegyzőt.       

 

  1. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

Köztisztviselői jogviszony, melyre a 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

 Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Munkajogviszony, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( pl. megbízási jogviszony) az irányadók.”

 

 

Záradék:

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Üllési Polgármesteri Hivatala Üllés Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 249/2012.(XII.12.) önkormányzati határozattal 2012. december 28-án kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 

Az alapító okirat okiratot Üllés Községi Önkormányzat képviselő-testülete 45/2013.(II20.) önkormányzati határozattal hagyta jóvá, és Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület 79/2013.(IV.17.)önkormányzati határozatával módosította.

 

 

Ü l l é s, 2013. április 17.

 

 

               Nagy Attila Gyula                                                             Dr. Sugár Anita

                   polgármester                                                                         jegyző                             

 

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek